صفحه اصلی > اخبار > محتوای
پرمنگنات سدیم
Sep 19, 2018

محصولات شیمیایی معمولی پرمنگنات سدیم. می توان آن را به عنوان یک اکسید کننده، ضد باکتری، پادزهر، و همچنین می تواند به عنوان جایگزین برای پرمنگنات پتاسیم استفاده شود. انفجار در اسید سولفوریک، نمک آمونیوم یا پراکسید هیدروژن رخ می دهد. گلیسیرین و اتانول می توانند باعث احیا خودشان باشند. تماس با عوامل کاهش دهنده، ترکیبات آلی و مواد قابل اشتعال مانند گوگرد و فسفر باعث خطر احتراق و انفجار می شود.