صفحه اصلی > اخبار > محتوای
دی کرومات سدیم
Sep 19, 2018

قرمز تا بلور نارنجی قرمز. کمی هیدروسکوپیک 100 ℃ از دست دادن آب بلورین، حدود 400 ℃ شروع تجزیه. محلول در آب، غیر قابل حل در اتانول، محلول آبی اسیدی است. 1٪ از محلول آبی 4.10٪ محلول آبی 3.5 است. تراکم نسبی 2.348 است. نقطه ذوب 356.7 ℃ (محصول بدون آب). اکسیداسیون قوی وجود دارد، و اصطکاک آلی یا ضربه آلی می تواند باعث احتراق شود.

یک جفت: نه

بعدی: روش تولید پرمنگنات سدیم