صفحه اصلی > اخبار > محتوای
روش آماده سازی پرمنگنات پتاسیم
Sep 19, 2018

با توجه به تعداد زیادی از الزامات آزمایشگاهی، پرمنگنات پتاسیم در مقیاس وسیع تولید شد. دو روش معمول برای آماده سازی وجود دارد: دی اکسید منگنز و هیدروکسید پتاسیم به دست آمده در سنگ معدن در هوا گرم می شود و یا با نیترات پتاسیم (ارائه اکسیژن)، پرمنگنات پتاسیم تولید می شود، و سپس الکترولیتی با عامل اکسید کننده در محل قلیایی کلرید پتاسیم. یا می توان آن را با واکنش یون های MN و دی اکسید سرب (PbO2) یا بیسموت سدیم (NaBiO3) و دیگر عوامل اکسید کننده قوی تولید کرد. این واکنش نیز برای تست حضور یون های MN به دلیل رنگ ظاهری پرمنگنات پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرد.