صفحه اصلی > اخبار > محتوای
خواص فیزیکی شیمیایی پرمنگنات سدیم
Sep 19, 2018

شخصیت: کریستال بنفش قرمز یا پودر.

تراکم نسبی: 2.47

حلالیت: محلول در آب، اتانول و اتر، محلول در آمونیاک مایع است.

نقطه ذوب: 170 درجه سانتیگراد

نقطه جوش: 100 درجه سانتیگراد

شرایط ذخیره سازی: تهویه انبار، بارگیری و تخلیه نور، جدا از مواد آلی، مواد دفع کننده و گوگرد فسفر مواد قابل اشتعال است.