API یا اینترانتهای دارویی تولید مجدد Permanganate سدیم

API یا اینترانتهای دارویی تولید مجدد Permanganate سدیم

پرمنگنات سدیم مانند پرمنگنات پتاسیم به عنوان یک درمان برای تعدادی از بیماری های پوستی مانند عفونت های قارچی (پا)، درماتیت، امپتیگو، پمپیوس، زخم های سطحی و زخم های گرمسیری استفاده می شود. پرمنگنات سدیم همراه با پروکین بنزیل پنی سیلین در ...

چت کن