پرمنگنات پتاسیم متالورژی

پرمنگنات پتاسیم متالورژی

در صافی محلول مرطوب فرایند ذوب پرمنگنات پتاسیم به عنوان اکسیدان و هیدروکسید سدیم به عنوان خنثی استفاده می شود. پتاسیم پرمنگنات dosed می تواند 3 بار: دوز 40% از وزن نظری پرمنگنات پتاسیم اولین زمان 30% از وزن نظری بار دوم و 40% از...

چت کن