گاز تصفیه پتاسیم پرمنگنات

گاز تصفیه پتاسیم پرمنگنات

با اکسید آلومینیوم فعال و پوشه دیگر مخلوط پرمنگنات پتاسیم به شکل مایع در قالبی به عنوان رسانه های شیمیایی برای اکسید کردن آلاینده های گازی به طور موثر از جمله دی اکسید گوگرد، سولفید هیدروژن اکسید نیتریک فرمالدئید پایین تر آغشته شود می تواند وزن مولکولی آلدئیدها و آلی...

چت کن