اتیلن جذب پتاسیم پرمنگنات

اتیلن جذب پتاسیم پرمنگنات

همانطور که برخی از میوه ها و سبزیجات رسیده کردن یا شدن، آنها را آزاد به اتیلن یک گاز است که دیگر تولید شدن خال خال و نرم یا میلی می تواند باعث. تنظیم روند رسیدن و رسیدن به حداکثر کیفیت محصول زمانی که مصرف، پتاسیم پرمنگنات می تواند به بسيار و اتیلن اکسید کردن استفاده می شود...

چت کن