پرمنگنات پتاسیم ضد عفونی کننده

پرمنگنات پتاسیم ضد عفونی کننده

مزرعه میگو، ماهی های حوضچه، مزرعه مرغ و مزرعه خوک و غیره دارای شرایط استریلیزاسیون برای رشد سالم است. پرمنگنات پتاسیم و سایر مواد شیمیایی مانند هیپوکلریت کلسیم، BKC، کلر، پیودون ید، پراکسید هیدروژن به عنوان ضد عفونی کننده برای درمان آب و یا امکانات مزرعه. پتاسیم ...

چت کن