صفحه اصلی > دانش > محتوای
ثبات دی کرومات سدیم
Sep 19, 2018

1. آسان به بيس رزينی، پودر. عامل قوی oxidizing است. تماس با ماده آلی اصطکاک اثر احتراق می شود. مقاومت در برابر خوردگی.

آسان به سه کروم کاهش می یابد.

2-ثبات: پایدار.

3. ممنوع لیگاند: عامل و الکل و آب، پودر فلزی فعال قوی کاهش، گوگرد، فسفر، اسيد.

4. شرایط برای جلوگیری از تماس: هوای مرطوب. 5. تجمع خطر: جمع نیست.


یک جفت: نه

بعدی: اسید کرومیک