صفحه اصلی > دانش > محتوای
پتاسیم فلوئور سیلیکات
Sep 19, 2018

بلورها یا پودرهای سفید. بی بو و بی مزه تراکم نسبی کریستالسیون شش مکعب برابر با 3.08 بود و تراکم نسبی کریستالسیون بلورهای مکعبی 6،665 (17 ℃) بود. کمی اسیدی این هیدروسکوپیک است. کمی در آب حل می شود. محلول در اسید هیدروکلریک، حلالیت کمی افزایش می یابد با افزایش درجه حرارت. الکل غیر قابل حل است هیدرولیز فلوراید پتاسیم، فلوراید هیدروژن و اسید سیلیسیک در آب گرم.