صفحه اصلی > دانش > محتوای
خصوصیات فیزیکوشیمیایی سه کروم کلرید
Sep 19, 2018

تری کلرید کروم عمدتا بنفش کریستال منوکلینیک است، یون کروم در فضای هشت ضلعی تشکیل شده توسط یون کلراید در هگزادیدر است. تراکم نسبی 1.76g / cm3، نقطه ذوب 83 درجه و تراکم 2.87 است.

این محلول در آب، محلول در محلول رقیق، سبز در محلول متمرکز و محلول در محلول 0.2 میلی مولار در لیتر 2.4 است. محلول در الکل، کمی محلول در استون، تقریبا در اتر ناپایدار است.

پایدار در دمای اتاق و فشار اتمسفر برای جلوگیری از نور، آتش باز و دمای بالا. در دمای 950 درجه سانتیگراد قرار دارد و در 1300 درجه سلسیوس تجزیه می شود.