صفحه اصلی > دانش > محتوای
روش ها برای تجزیه و تحلیل اسید کروم
Sep 19, 2018

تعیین محتوای اسید کرومیک در هوا: پس از نمونه گیری توسط فیلتر جمع آوری شده، با اسید سولفوریک، سپس با روش Colorimetry (روش نیوش) پس از اضافه کردن دیفنیل کببه، جمع آوری شد.

تعیین مقدار اسید کرومیک در آب: پس از استخراج، نمونه توسط طیف سنجی جذب اتمی یا روش رنگ سنجی تعیین می شود. روش دفع زباله: سولفات سدیم کروم اسید، پس از کاهش شیمیایی، به کروم سه گانه تبدیل می شود، مقدار pH محلول را تنظیم می کند، رسوب آن را با رسوب دفع زباله های زباله های شیمیایی تنظیم می کند.


یک جفت: پتاسیم فلوئور سیلیکات

بعدی: نه