صفحه اصلی > دانش > محتوای
مسائل نیاز به توجه در ذخیره سازی از دی کرومات سدیم
Sep 19, 2018

در جاي خشک، تهویه انبار ذخیره. دور از آتش و گرما نگه می دارد. ذخیره سازی دمای بیش از 35 ℃، رطوبت بیش از 75%. بسته بندی مهر و موم. باید با کاهش الکل و دیگر ذخیره سازی جداگانه، جلوگیری از ذخیره سازی مخلوط. منطقه ذخیره سازی باید با مواد مناسب مجهز به جای نشت.